We know... they look like aliens It's all about who you know... Visitors, Register or Login
Thursday January 18, 2018

21 Members Online Now


 
Member Journal

aztiengnhat
aztiengnhat Not Logged In


I'm 19, Male and Single.

Member aztiengnhat
Last Logged In 21 Days 5 Hours 37 Minutes Ago
Member Since December 28, 2017

Feedback Index 0,   Available Feedback Points To Give 5

My Connection Network No Connections Made

Real Name H?c
Location Vietnam

December, 2017 Journal Entries What's This?  

" Tìm Hi?u Nên H?c Ti?ng Nh?t ? Ðâu " @ 10:10 AM EST

Th?i gian v?a r?i thì vi?c c?i ti?n và phát tri?n c?i ti?n vu?t b?c xem h?c ti?ng nh?t noi dâu t?t cung du?c th?c hi?n m?t cách r?t là nhanh chóng ngoài ra k?t qu? dem t?i chua ch?c ch?n cao, vì sao v?y, bình thu?ng thôi, dó dó chính là cùng vì chúng ta dã l?y vào chi?n thu?t m?n mà qu?c gia mà không h? nghi xem h?c ti?ng nh?t ? dâu s? nh?n du?c nhi?u s? kính yêu nh?t t? phía c?ng d?ng

B?n c?m nh?n ng?c nhiên, khó b?t k?p v?i 1 ng? di?u m?i, t?t nh?t là m?t ng? di?u khó nhu Ti?ng Nh?t. Akira s? ti?t l? cho chính mình bài thu?c h?c ti?ng Nh?t hi?u qu? nh?t dành cho nh?ng ngu?i m?i bu?c d?u dã du?c Akira nghiên c?u, cách tân và phát tri?n su?t 4 nam và cung dã áp ch? thành công cho 6000 h?c viên Akira.

1. Phuong pháp h?c ti?ng Nh?t theo hu?ng r?ng

Ða ph?n các b?n làm vi?c ngôn ng? khác ph?n dông thu?ng c? g?ng d?t d?n s? hoàn h?o ngay t? dó bu?c d?u h?c ti?ng Nh?t, h?c tr?c thu?c hoàn toàn t? m?i, d?ch âm chu?n hoàn toàn, d? ý 100% ng? pháp… Quan di?m c?a Akira là không c?n thi?t ph?i h?c di?u này khi m?i bu?c d?u. H?c xác x?n 100% s? t?n g?n nhu giai do?n. Thay vì dành 10h kho?ng th?i gian h?c ? trong 1 bài hoàn toàn thì dành 10h d? h?c 2 bài m?i bài tr?c thu?c 80% s? t?t hon. Quan di?m này cung du?c áp ch? v?i các l?p dành cho s? dông nh?ng ngu?i m?i ban d?u c?a Akira.

2. Phuong pháp h?c t? m?i: Ð? d?t chuyên môn so c?p ti?ng Nh?t N5 (Trình d? giao ti?p bu?c dâ`u c?a ti?ng Nh?t), b?n ph?i h?c n?m trong g?n dúng 800 t? m?i. Ph?i nói b? sung r?ng h?c t? m?i ti?ng Nh?t khó hon phong phú d?i chi?u các ngôn ng? khác vì ti?ng Nh?t th?c hi?n t?i 3 b?ng ch? cái, nh?ng b?n m?i h?c ti?ng Nh?t chua quen v?i b?ng v?n âm ti?ng Nh?t s? g?p phong phú c?nh tranh d? chú ý t?. Vì v?y n?u nhu t? tìm hi?u ti?ng Nh?t, có v? b?n c?n ph?i m?t c? nam d? h?c t? mà còn lamg gi?m b?t trí nh?.

Các du h?c sinh h?c khóa h?c so c?p v?i gia t?c h?c 2 bu?i/tu?n t?i Akira có th? h?c du?c t?i 40 t? m?i m?t tu?n, t?c h?c 800 t? ch? m?i trong 5 tháng. Ð? d?t du?c các thành tích dó, các h?c viên Akira dã áp ch? gi?i pháp h?c sau:

- H?c theo bang thu thanh. V?a nghe v?a c? ghi nh? nghia c?a t? b?n nghe du?c.

- S? d?ng th? h?c t? flashcard, 1 m?t ghi t? m?i, m?t m?t ghi nghia ti?ng Vi?t.

- Ôn t?p b?ng áp d?ng h?c ti?ng Nh?t Online c?a Akira, du?c c?p mi?n phí t?n khi ke?o khóa h?c.

- Ði?u quan tr?ng nh?t là b?n ph?i ?ng d?ng t? m?i v?a h?c. Dùng h?u h?t t? m?i d? t?i v? câu v?i ng? pháp b?n dã bi?t. T?p nói ph?n da câu bình thu?ng có t? m?i, b?c nh?t là tìm ki?m du?c b?n làm vi?c cùng d? lu?n bàn, t?o ph?n x? giao thi?p v?i t? m?i.

3. Phuong pháp h?c ng? pháp

Ti?ng Nh?t là 1 trong các ph?n da ng? di?u có c?u trúc ng? pháp khó tuy?t nh?t con ngu?i. Có s?p x? 40 c?u trúc ng? pháp ch? riêng ? chuyên môn N5. Nhi?u h?c viên Akira khi m?i h?c dã dánh giá r?ng ng? pháp ti?ng Nh?t r?t khó d? tra c?u hi?u và khó ?ng d?ng vào rèn luy?n vì nó bi?t l?p v?i ti?ng Vi?t. tuy nhiên ch? sau m?t th?i gian ng?n các b?n dã s? h?u th? do?t du?c gian khó h?c ti?ng Nh?t m?t cách d? dãi. Bí quy?t chính là v?n d?ng ng? pháp dã h?c vào nhi?u ki?u c?nh hu?ng khác nhau trong hi?n th?c.

Tru?c h?t, hãy so v?i ng? pháp theo các b? ph?n: Ch? ng?, mùi v? ng?, tính t?, gi?i t?. k? ti?p d?t câu th?c hi?n h?u nhu t? m?i mình h?c du?c. Khi dã h?c du?c 1 v?n ng? pháp kha khá, hãy t?p vi?t thành do?n van. N?u b?n t? tìm hi?u, hàng tu?n không du?c gi?ng su giao cho ch? d? d? vi?t, hãy d?a trên ph?n dông gì x?y ra bao b?c b?n d? t? tìm v?n d?.

B?n s? r?t b?t ng? trong khi th?y ph?n dông ng? pháp don gi?n mình h?c du?c gi?ng nhu mô t? du?c r?ng rãi chân thành và ý nghia hon b?n nghi. Ðôi khi, b?n s? ch? di?n d?t du?c ý tu?ng theo g?n nhu câu don tôi dã h?c du?c mà nói chung không linh giác b?n cung d?u có th? câu k?t ph?n nhi?u câu don ?y l?i d? ch? bi?n m?t câu khó hi?u hon. B?n thu?ng linh giác bi?n pháp liên k?t các câu don ?y ch? khi du?c d?y d? dân chúng dã n?m rõ ng? pháp dã cho th?y. Vì v?y hãy t? ki?m tìm cho chính b?n thân m?t kho?ng tr?ng có h?u nhu nhân dân gi?i ti?ng Nh?t, d?c bi?t là noi bao g?m nhi?u qu? dât b?n d?ng x? d? b?n có th? nghe và h?c h?i và chia s? bi?n pháp h? k?t h?p câu.

Comment On This Entry
Posted Thursday December 28, 2017 10:10 AM EST

 

Request Processed In: 0.1720 s
Page Views Since 1/1 9:37: 125,630